Iragarki ofizialak

26/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 1ekoa, Lurralde Kohesiorako kontseilariarena, behin-behineko onespena ematen diona proiektu honi: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 5+500 KPtik (Ezkabako tunelen biribilgunea) 10+500 KPra bitartean (Olabeko zeharbidea)”.

N-121-A errepide arrunta da, eta interes orokorreko errepide gisa dago sartuta Nafarroako Errepideen Katalogoan. Haren funtzionamendua eta bide segurtasuna hobetzeko asmoz, 2+1 motako errepide bihurtzea erabaki da. Proposatu den diseinuarekin, ezin izanen da kontrako noranzkoko erreia erabiliz aurreratu, eta bidegurutzeetan baizik ezin izanen da ezkerretara biratu. 2019ko martxoaren 28an, arestian aipatutako proiektua jendaurrean ...

2020-06-16

ALARMA EGOERAREN AURREKO UDAL BANDOA

SE HACE SABER: En virtud de lo dispuesto por la Disposición adicional tercera y Disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como en la ...

2020-03-21

2020ko karga-tasak

Ezkabarteko Udalak, 2019ko azaroaren 28an egin osoko bilkuran, legezko gehiengoarekin honako erabaki hau hartu zuen: ERABAKIA: 1.–Zerga-tasa hauek onestea 2020rako. 1.1. Hiri-lurreko eta landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa ordainarazteko karga-tasa: %0,220. 1.2. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ordainarazteko karga-tasa: %4,5. 1.3. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga ordainarazteko oinarria zehaztean, mantendu egingo dira Nafarroako Toki Ogasunei buruzko ...

2020. urteko tasa eta prezio publikoak. Onespena

Ezkabarteko Udalak, 2019ko azaroaren 28an egin osoko bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen, gehiengo osoa zuela: 1. Ondoko tasa eta prezio publiko hauek onestea: –Ezkabarteko Udalaren kirol instalazioen erabilera arautzen duen erregelamenduaren I. eranskina – Udal kiroldegiko 2020ko tarifak ABONAMENDUETARAKO 2017KO TARIFAK Ver tabla completaVer tabla completa AUKERAK HILABETEKO TARIFA TARIFA BAKARRA ABONAMENDUA JARDUEREKIN 19,00 euro 160,00 euro GIMNASTIKA (3. ADINA) 95,00 ...