Iragarki ofizialak

Soraurengo 14. poligonoko 125. lurzatiaren besterengarritasun-deklarazioa eta hura NASUVINSAri doan lagatzea, bertan babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko. Behin betiko onespena

Ezkabarteko Udalak, 2022ko urriaren 20an egin osoko bilkuran, honako hau erabaki zuen, udalbatzako kideen legezko kopuruaren gehiengo osoak aldeko botoa emanik: "Ezkabarteko Udalak, 2022ko ekainaren 14an egin osoko bilkuran, besterengarritasun-deklarazioa egin ondoren, hasiera batez onetsi zuen Soraurengo 14. poligonoko 125. katastro-lurzatia doan lagatzea Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak SA sozietate publikoari, bertan ...

Urbanizazio proiektua, Orrioko ORR-4 unitatean. Hasierako onespena

Ezkabarteko Udalak, 2022ko urriaren 20an egin bilkuran, hasiera batez onetsi zuen proiektu bat Orrioko ORR-4 unitatea urbanizatzeko, Oteiza Eugui familiak sustatua. Espedientea jendaurrean egonen da hogei egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek azter dezaten eta egoki iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten; hori guztia, bat etorriz uztailaren ...