2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2022-04-05
Udalaren akordio eta ebazpenak

Hasiera bateko onespenaren erabakia 2022ko 21. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, urtarrilaren 31n, inork alegaziorik aurkeztu gabe iragan da Ezkabarteko Udalaren 2022ko aurrekontu orokor bakarraren eta hura betearazteko oinarrien espedientea jendaurrean egoteko epea; horrenbestez, behin betiko onetsi dira 2022ko aurrekontu orokor bakarra eta hura betearazteko oinarriak. Hori guztia, aintzat hartuz Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedaturik dagoena.

LABURPENA, KAPITULU EKONOMIKOEN ARABERA

DIRU-SARRERAK:

Ver tabla completaVer tabla completa

ESKUBIDEAK (eurotan)

1. kapitulua.

Zuzeneko zergak

852.200,00

2. kapitulua.

Zeharkako zergak

100.000,00

3. kapitulua.

Tasak, prezio publikoak eta bestelakoak

127.870,00

4. kapitulua.

Transferentzia arruntak

439.650,00

5. kapitulua.

Ondareko diru-sarrerak

1.280,00

6. kapitulua.

Inbertsio errealak besterentzea

0,00

7. kapitulua.

Kapital-transferentziak

10.000,00

9. kapitulua.

Finantza-pasiboak

0,00

Diru-sarreren aurreikuspena, guztira

1.531.000,00

GASTUAK:

Ver tabla completaVer tabla completa

BETEBEHARRAK (eurotan)

1. kapitulua.

Langileria-gastuak

494.600,00

2. kapitulua.

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

477.200,00

3. kapitulua.

Finantza-gastuak

3.750,00

4. kapitulua.

Transferentzia arruntak

320.250,00

5. kapitulua.

Beste ustekabe batzuk

0,00

6. kapitulua.

Inbertsio errealak

162.700,00

7. kapitulua.

Kapital-transferentziak

0,00

9. kapitulua.

Finantza-pasiboak

72.500,00

Gastuen aurreikuspena, guztira

1.531.000,00

Aditzera ematen da, orok jakin dezan.

Ezkabarten, 2022ko martxoaren 11n.–Alkatea, Pedro María Lezaun Esparza.