2020. urteko tasa eta prezio publikoak. Onespena

2019-12-30
Udalaren akordio eta ebazpenak

Ezkabarteko Udalak, 2019ko azaroaren 28an egin osoko bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen, gehiengo osoa zuela:

1. Ondoko tasa eta prezio publiko hauek onestea:

–Ezkabarteko Udalaren kirol instalazioen erabilera arautzen duen erregelamenduaren I. eranskina – Udal kiroldegiko 2020ko tarifak

ABONAMENDUETARAKO 2017KO TARIFAK

Ver tabla completaVer tabla completa

AUKERAK

HILABETEKO TARIFA

TARIFA BAKARRA

ABONAMENDUA JARDUEREKIN

19,00 euro

160,00 euro

GIMNASTIKA (3. ADINA)

95,00 euro

Ver tabla completaVer tabla completa

AUKERAK

TARIFA BAKARRA

Kirol anitzeko pista

Pista osoa, ordubetez eta argiarekin

35,00 euro

Pista osoa, ordubetez eta argirik gabe

25,00 euro

Hilabetea

129,00 euro

Hiruhilekoa

377,00 euro

Pilotalekua

Pista osoa, ordubetez eta argiarekin

15,00 euro

Pista osoa, ordubetez eta argirik gabe

7,50 euro

Hilabetea

48,00 euro

Hiruhilekoa

142,00 euro

Erabilera anitzeko gela

Ordu 1

15,00 euro

Prestakuntza gela

Ordu 1

11,00 euro

Kiroldegia (instalazio osoa)

Egun erdia

60,00 euro

Egun 1

100,00 euro

Ekitaldiak

500,00-1.000,00 euro (*)

(*) Kontuan hartuko da ekitaldia egiteko zenbat langile kontratatu behar diren.

–Txartelaren kopia: 3,00 euro.

–Ordainagiriak itzultzearen gastuak: 2,00 euro.

Salbuespenak:

–Tarifa edo prezio publikoa ordaintzetik salbuetsita egonen dira Ezkabarteko kirol elkarteak eta klubak, Udalak baimena ematen badie liga edo lehiaketetarako kirol instalazioak erabiltzeko, gehienez ere astean 6 orduz.

ORDENANTZA FISKALA, UR HORNIDURAREN TASAK ARAUTZEN DITUENA

–Hornidura sareko hargunea: 535,00 euro.

–Hiru hilabeteko kuota finkoa: 4,24 euro.

  • Hornidura:
  • 60 m³ bitarte hiruhilekoan: 0,2498 euro.
  • 60 m³-tik gora hiruhilekoan: 0,7184 euro.

ORDENANTZA FISKALA, ESTOLDERIAREN ETA HONDAKIN-UREN ARAZKETAREN TASA ARAUTZEN DUENA

Saneamendu sareko hargunea: 355,00 euro.

ORDENANTZA FISKALA, JARDUERA SAILKATU ETA KALTEGABEETAN ARITZEKO ETA JARDUERAK ESKUALDATZEKO LIZENTZIAREN TASAK ARAUTZEN DITUENA.

I. epigrafea.–Jarduera sailkatuak.

Jarduera lizentzia eta lizentzia berrien tramitazioa: 415,00 euro.

Irekitzeko lizentzia: 210,00 euro.

Jarduera eskualdatzea: 210,00 euro.

Lokalaren egoera egiaztatzeko, Udalaren zeregin tekniko nahiz juridikorik behar ez duten lizentziak: 62,00 euro.

II. epigrafea.–Jarduera kaltegabeak.

Irekitzeko lizentzia: 310,00 euro.

Jarduera eskualdatzea: 210,00 euro.

III. epigrafea.–Lizentziaren definizio berria, kafetegi-taberna jarduerarako.

Lizentziaren definizio berri bakoitzagatik, jarduera izenaren eta funtzionamenduaren araubidearen aldetik taberna berezi edo ikuskizunetarako kafetegi bilakatu ahal izateko: 520,00 euro.

ORDENANTZA FISKALA, LIZENTZIAK EMATEAGATIK ETA HIRIGINTZAKO JARDUKETAK EGITEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUENA

I. epigrafea.

Antolamendurako plan partzial edo bereziak tramitatzea, edo udal planaren aldaketak: 520,00 euro.

II. epigrafea.

Plan partzial edo berezien aldaketak tramitatzea: 470,00 euro.

III. epigrafea.

Xehetasun azterlanak, birzatiketa eta urbanizazio proiektuak eta haien aldaketak tramitatzea: 470,00 euro.

IV. epigrafea.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 189. artikuluaren babesean emandako lizentziak.

IV.1. Finkak zatitu, banandu edo elkartzeko lizentziak: azaleraren arabera likidatuko dira.

–1.000 metro karratu edo zatiki bakoitza: 42,00 euro.

–Azalera txikiagoak: banandu edo elkartzen den lurzati bakoitza: 42,00 euro.

IV.2. Obra lizentziak, tramitazio laburrekoak:

tasa honen kuota kalkulatzeko, 10. artikuluan xedatuari jarraikiz zehaztutako zerga-oinarriari honako karga-tasa hau aplikatuko zaio: %0,10, obra gauzatzeko aurrekontuaren gainean. Gutxieneko tarifa, 50,00 euro.

IV.3. Lizentziak eraispen obretarako, eraikitze edo eraberritze lanetarako, instalazioetarako, zuhaitz-mozketarako, errotuluen instalaziorako eta oro har lizentzia behar duten gainerako ekintzetarako, aurreko ataletan ez badaude:

Tasa honen kuota kalkulatzeko, 10. artikuluan xedatuari jarraikiz zehaztutako zerga-oinarriari honako karga-tasa hau aplikatuko zaio: %0,10, obra gauzatzeko aurrekontuaren gainean. Gutxieneko tarifa, 50,00 euro.

IV.4 Eraikinak eta instalazioak lehen aldiz erabili edo okupatzeko lizentziak: 160,00 euro.

ORDENANTZA FISKALA, HERRIKO JABARI PUBLIKOKO LURZORUAREN, LURGAINAREN ETA LURPEAREN APROBETXAMENDU BEREZIAK EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA

I. epigrafea.–Lurzoruko aprobetxamendu bereziak.

I.1. Aldamioak, hesiak, obren edukiontziak eta abar, jarduera ekonomikoa ez badira:

–Egunean, metro koadro edo zatiki bakoitzeko: 0,00 euro.

–Hilabetean, metro koadro edo zatiki bakoitzeko: 3,10 euro.

–Urtean, metro koadro edo zatiki bakoitzeko: 20,80 euro.

I.2. Mahaiak, aulkiak, beladoreak, metro karratu edo zatiki bakoitzeko, urtean: 12,50 euro.

I.3 Beste aprobetxamendu batzuk:

–Egunean, metro koadro bakoitzeko: 0,50 euro.

–Hilabetean, metro koadro bakoitzeko: 1,55 euro.

–Urtean, metro karratu bakoitzeko: 12,50 euro.

(*) Aprobetxamendu berezietan, hala nola eremu publikoaren okupazioan edo merkatu txikietan, auzoetako festetan eta gainerako aprobetxamenduetan, elkarturik egoteagatik, osasun, garbiketa edo zaintza zerbitzuen esku hartzea behar dutenean, %100eko errekargua ezartzen ahalko da.

II. epigrafea.–Lurgaineko aprobetxamendu bereziak.

–Egunean, metro koadro edo zatiki bakoitzeko: 0,30 euro.

–Hilabetean, metro koadro edo zatiki bakoitzeko: 6,55 euro.

–Urtean, metro koadro edo zatiki bakoitzeko: 31,25 euro.

III. epigrafea.–Zorupeko aprobetxamendu bereziak

III.1. Egunean, metro karratu edo zatiki bakoitzeko: 0,20 euro.

–Hilabetean, metro koadro bakoitzeko: 3,45 euro.

–Urtean, metro karratu bakoitzeko: 26,05 euro.

III.2. Gasbideak, metro lineal edo horren zatiki bakoitzeko, urtean: 6,00 euro.

IV. epigrafea.–Gutxieneko eskubideak.

Aurreko epigrafeengatik ordaindu behar diren tasak aipatzen diren gutxieneko zenbatekoetara iristen ez badira, honako hauek ordaindu beharko dira: 55,00 euro.

ORDENANTZA FISKALA, IBILGAILUAK ESPALOIETAN BARNA SARTU ETA ATERATZEKO ETA EREMU PUBLIKOA APARKALEKU ESKLUSIBORAKO, IBILGAILUAK GELDITZEKO NAHIZ EDOZEIN MOTATAKO SALGAIEN ZAMALANETARAKO ERRESERBATZEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA–PASABIDEEN GAINEKO TASAK

–Ibilgailuak espaloietan barna sartu eta ateratzea:

a) Gau eta eguneko pasabideak:

  • 5 plaza bitarteko garajeak, metro lineal eta urte bakoitzeko, bide guztietan, 36,00 euro.
  • 6-10 plazako garajeak, metro lineal eta urte bakoitzeko, bide guztietan, 62,00 euro.
  • 10 plazatik gorako garajeak, metro lineal eta urte bakoitzeko, bide guztietan, 83,50 euro.

b) Ordutegi mugatuko pasabideak:

1. puntuko taula aplikatuko da, %50eko murrizketarekin.

c) Ibilgailuendako sarbideak:

1. puntuko taula aplikatuko da, %75eko murrizketarekin.

–Eremu publikoa aparkaleku esklusiborako erreserbatzea.

a) Bidaiariendako zerbitzu erregular edo aukerakoen abiaburuko, erdibideko edo helmugako geralekuetako aparkaleku esklusiboa, galtzadaren metro lineal edo haren zatiki bakoitzeko, bide guztietan, 32,00 euro urtean.

b) Noizbehinkako beharrak direla-eta gertatzen diren erabilera desberdinetarako, metro lineal bakoitzeko, bide guztietan, 11,00 euro egunean.

UDAL ORDENANTZA, EZKABARTEKO HILERRIEN ERABILERA ARAUTZEN DUENA

–Lurpean ehorztea: 300,00 euro.

–Horma-hilobian ehorzteagatik. 250,00 euro.

–Hobitik ateratzea: 200,00 euro.

ORDENANTZA, ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK ETA ETXEKO ANIMALIAK EDUKITZEA ARAUTZEN DUENA

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko udal lizentziaren tramitazioa: 30,00 euro.

2. Erabaki honek 2020ko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra.

Erabaki honen kontra, errekurtso hauetariko bat aurkez daiteke, hautara:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari edo Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, erabaki hau argitaratu eta hilabeteko epean.

Ezkabarten, 2019ko azaroaren 28an.–Alkatea, Pedro María Lezaun Esparza.